DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA

Dostupni proizvodi:

  • eMB starter aktiv
  • eMB aktiv
  • eMB balans/septico
  • Automatski dozirni uređaj – BIO EM DOZATOR
Način tretmana:

Ručnim usipanjem ili putem automatskog dozirnog uređaja BIO EM DOZATOR.

Ručno usipanje se vrši u preporučenim intervalima od strane našeg stručnog tima, a usklađenim sa procesom nastanka i odvodnje otpadnih voda.

Automatski dozirni uređaj predstavlja mobilnu dozirnu stanicu za biološki tretman otpadnih voda kojim se u tačno željenim vremenskim intervalima dozira željena, potrebna količina preparata.

Upotreba korisnih mikroorganizama na deponijama komunalnog otpada našla je široku primjenu kako na sanitarno uređenim tako i na neuređenim odlagalištima otpada.

Primjenom korisnih mikroorganizama za tretman otpadnih voda odnosno deponijskog filtrata ima za cilj:

  • Smanjenje sadržaja suspendovanih materija
  • Smanjenje sadržaja azota,sumpora, fosfora, BPK, HPK, i dr. štetnih jedinjenja
  • Smanjenje sadržaja azota,sumpora, fosfora, BPK, HPK, i dr. štetnih jedinjenja

U zavisnosti od prihvatnog kapaciteta lagune i kvantiteta i kvaliteta otpadne vode koja dolazi u lagunu potrebno je uspostaviti dominaciju pozitivnih kultura mikroorganizama unutar iste kako bi se proces prečišćavanja odvijao fermentacijom čime se eliminiše neprijatan miris i postižu bolji parametri u otpadnim vodama .

Naša tehnologija može da se koristi kao osnovna tehnologija za tretman otpadnih voda i kao pomoćna tehnologija u predtretmanu postojećim sistemima za obradu otpadnih voda a u cilju postizanja većeg stepena prečišćavanja i smanjenja troškova kod skupih tehnologija (reverzibilna osmosza i sl.).

Tretman otpadnih procjednih voda:

Otpadne vode sa sanitarne deponije komunalnog otpada nastaju dreniranjem tečnog filtrata kroz tijelo deponije koji se putem drenažnih vodova sakuplja u akumulacije- lagune.
U slučaju nesanitarnih odlagališta ove vode se putem površinskih i podzemih vodova nekontrolisano ispuštaju u podzemne i površinske vodene akumulacije čime nastaje degradiranje životne sredine.