RIBNJACI I VODENE AKUMULACIJE

EM plus Tehnologija predstavlja tehnologiju pozitivnog djelovanja korisnih mikroorganizama u svim segmentima organske i konvencionalne poljoprivrede, kako u obogaćivanju biološke aktivnosti zemljišta tako i u pozitivnom dejstvu na biljke u cjelini i da pri tome vršimo istovremeno očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Ribnjaci i vodene akumulacije

U današnje vrijeme prirodne i vještačke vodene akumulacije opterećene su aktivnostima čovjeka koje degradiraju kvalitet vode u istim čime se narušava odvijanje prirodnih bioloških procesa. Osim aktivnosti čovjeka često su ovakve sredine narušene i prekomjernim ulazom nutrijenata (lišće, erozije zemljišta ….) čime se takođe narušavaju prirodni procesi i ove sredine postaju onečišćene, patogene i kao takve postaju mrtve.

Kao i u drugim sredinama naša tehnologija predstavlja sasvim prirodnu tehnologiju uspostavljanja biološke aktivnosti u vodenim sredinama čime se vrši razgradnja patogenog sadržaja mulja, povećava sadržaj kiseonika, povećava vizuelna prozirnost, eliminišu neprijatni mirisi i popravlja kvalitet vode.

U zavisnosti od stepena onečišćenja vodene akumulacije kao i njene namjene naš stručni tim dolazi na lice mjesta te nakon uvida u stanje akumulacije daje prijedlog na koji način i sa kojim preparatima započeti proces uspostavljanja biološke aktivnosti.

Važno je napomenuti da su svi naši preparati dozvoljeni u organskoj proizvodnji te sa njihovom primjenom vršimo očuvanje u unapređenje kvaliteta životne sredine.