VOĆARSTVO I VINOGRADRSTVO

EM plus Tehnologija predstavlja tehnologiju pozitivnog djelovanja korisnih mikroorganizama u svim segmentima organske i konvencionalne poljoprivrede, kako u obogaćivanju biološke aktivnosti zemljišta tako i u pozitivnom dejstvu na biljke u cjelini i da pri tome vršimo istovremeno očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine.

Dostupni proizvodi:

 • dEMetra Aktiv
 • SjEMe Aktiv
 • EM aktiv
 • EM Aktiv Plus
Tretman zemljišta

Obogaćivanje biološke aktivnosti zemljišta korisnim mikroorganizmima ima za cilj:

- poboljšavanje strukture zemljišta čineći ga rahlijim i sposobnijim za upijanje vode,
- hranjive materije pretvara u oblike dostupne biljkama,
- svojim prisustvom korisni mikroorganizmi sprječavaju štetno djelovanje patogenih mikroorganizama na korijen biljke, a kasnije na biljku u cjelini,
- pobuđuje klijanje i kvalitetan razvoj korjenovog sistema biljke,
- čini zemljište plodnijim u cjelini, a pri tome ne narušava kvalitet životne sredine.

Zemljište treba tretirati u fazi njegove pripreme ili nakon skidanja predkulture ako se tada pristupa mehaničkoj obradi zemljišta za formiranje novog zasada. Tretman obaviti prskanjem dEMetra Aktiv preparata na željenu površinu neposredno prije neke od operacija obrade zemljišta (oranje, frezanje, tanjiranje i sl.)

Potrebna doza po jednom hektaru:

 • 6 litara dEMetra Aktiv-a

Tretman vršiti ujutru ili uveče, NE na jakom suncu i vjetru.

Doziranje korisnih mikroorganizama u sistem za navodnjavanje kap po kap vrši se radi optimizacije količine vlage u zemljištu i dostupnosti iste korijenovom sistemu biljke, kao i sprečavanju nakupljanja vodenog kamenca unutar samog sistema

Tretman ponavljati sa učestalošću tretmana od 15 do 30 dana sa količinom za doziranje:

 • 1 litra EM Aktiva na 1000 litara vode po tretmanu

Način primjene u zatvorenom prostoru: dEMetra Aktiv 8-10 litara /ha

Sistem za navodnjavanje

Doziranje korisnih mikroorganizama u sistem za navodnjavanje kap po kap vrši se radi optimizacije količine vlage u zemljištu i dostupnosti iste korijenovom sistemu biljke, kao i sprječavanju nakupljanja vodenog kamenca unutar samog sistema.

Tretman ponavljati sa učestalošću tretmana od 7 do 14 dana sa količinom za doziranje:

 • 1 litra EM Aktiv-a na 1000 litara vode po tretmanu

Tretman sadnica

Tretman sadnica potrebno je provesti neposredno prije sadnje, kako bi sadnica bila što vlažnija prije sadnje. Ovim zahvatom se podstiče bolji rast i ukorjenjivanje sadnica, te kasniji razvoj biljke uslijed efikasnijeg odvijanja procesa fotosinteze. Sprječavanjem rasta fitopatogena, sadnica je zaštićena od bolesti u prvoj fazi porasta nakon presađivanja.

Način primjene:

 • SjEMe Aktiv pakovanje od 250 ml + 20 l vode.

Natapanje cijelog korjena sadnice izvršiti u trajanju 60-90 minuta prije sadnje.

Tretman supstrata

Tretman supstrata za kontejnersku proizvodnju sadnog materijala korisnim mikroorganizmima ima za cilj:

 • sprječavanje infekcije supstrata patogenim (štetnim) mikroorganizmima
 • prevođenje hranjivih sastojaka supstrata u oblike dostupne biljkama
 • postizanje visokog kvalliteta supstrata obogaćenog pozitivnim kulturama
 • postizanje visokog kvalliteta supstrata obogaćenog pozitivnim kulturama  mikroorganizama i potrebnim mineralima što doprinosi kvalitetnoj proizvodnji rasadnog materijala.

Potrebna doza po m3 supstrata:

 • 1 litar dEMetra Aktiv -a
 • 1-2 kg kamenog brašna Bio-lit/Zeolit

Folijarni tretman

Folijarni tretman korisnim mikroorganizmima u toku vegetacije ima za cilj:

 • stvaranje pozitivne sredine za biljke sprečavajući nastajanje bolesti koju uzrokoju patogeni mikroorganizmi
 • povećanje imunološkog kapaciteta biljaka
 • lakše prevazilaženje stresnih situacija izazvanih nepovoljnim vremnskim uslovima i napadima patogena
 • podsticaj rasta i razvoja biljke, cvjetanje, oplodnju i zrenje ploda
 • dati plodu zdrav izgled, intenzivniju boju i produžiti sposobnost njegovog skladištenja

Tretman u toku vegetacije potrebno je izvesti više puta, naročito u bitnim fazama rasta i razvoja sadnica – ploda. Osnovni tretman lisne površine i ploda jeste preparatom EM Aktiv Plus. Razmak između tretmana je različit u zavisnosti od faze rasta i razvoja sadnica i plodova i kreće se od 7 do 14 dana.

Potrebna koncentracija po jednom tretmanu:

 • 1– 3 % EM Aktiva Plus

Tretman vršiti ujutru ili uveče, NE na jakom suncu i vjetru.

VOĆARSTVO 3