PROCJEDNE VODE

DJELOVANJE KORISNIH MIKROORGANIZAMA...

PROCJEDNE VODE

 

Upotreba korisnih mikroorganizama na deponijama komunalnog otpada našla je široku primjenu kako na sanitarno uređenim tako i na neuređenim odlagalištima otpada.

Tretman otpadnih procjednih voda:

Otpadne vode sa sanitarne deponije komunalnog otpada nastaju dreniranjem tečnog filtrata kroz tijelo deponije koji se putem drenažnih vodova  sakuplja u  akumulacije- lagune.

U slučaju nesanitarnih odlagališta ove vode se putem površinskih i podzemih vodova nekontrolisano ispuštaju u podzemne i površinske vodene akumulacije čime nastaje degradiranje životne sredine.

Primjenom korisnih mikroorganizama za tretman otpadnih voda odnosno deponijskog filtrata ima za cilj:

  • Smanjenje sadržaja suspendovanih materija,
  • Smanjenje sadržaja azota,sumpora, fosfora, BPK, HPK, i dr. štetnih jedinjenja ,
  • Eliminacija neprijatnih mirisa, uspostavljanje boljih uslova radne i životne sredine ,

U zavisnosti od prihvatnog kapaciteta lagune i kvantiteta i kvaliteta otpadne vode koja dolazi u lagunu potrebno je uspostaviti dominaciju pozitivnih kultura mikroorganizama unutar iste kako bi se proces prečišćavanja odvijao fermentacijom čime se eliminiše neprijatan miris i postižu bolji parametri u otpadnim vodama .

Naša tehnologija može  da se koristi kao osnovna tehnologija za tretman otpadnih voda i kao pomoćna tehnologija  u predtretmanu postojećim  sistemima za obradu otpadnih voda a u cilju postizanja većeg stepena prečišćavanja i smanjenja troškova kod skupih tehnologija (reverzibilna osmosza i sl.).

Način tretmana:

Ručnim usipanjem ili putem automatskog dozirnog uređaja BIO EM DOZATOR.

Ručno usipanje se vrši u preporučenim intervalima od strane našeg stručnog tima, a usklađenim sa procesom nastanka i odvodnje otpadnih voda.

Automatski dozirni uređaj predstavlja mobilnu dozirnu stanicu za biološki tretman otpadnih voda kojim se u tačno željenim vremenskim intervalima dozira željena, potrebna količina preparata.hh

 

Dostupni preparati:

  • eMB starter aktiv
  • eMB aktiv
  • eMB balans/septico
  • Automatski dozirni uređaj –  BIO EM DOZATOR